Uroczyste otwarcie trasy rowerowej Radojewo-Biedrusko w Gminie Suchy Las współfinansowanej ze środków ZIT

W dniu 13 lipca br. w towarzystwie starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego, Prezesa Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.. Wojciecha Tulibackiego oraz Wójta Suchego Lasu Grzegorza Wojtery, uroczyście otwarto prawie 3 kilometrowy odcinek trasy rowerowej łączącej Radojewo i Biedrusko. Nowo oddany odcinek z Łysego Młyna do Biedruska został sfinansowany w znacznej części (1,88 mln zł) ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania. Projekt zrealizowała Gmina Suchy Las w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

trasa rowerowa
trasa rowerowa

Inwestycja została zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Radojewo-Biedrusko i stanowi kolejny etap budowy trasy rowerowej w tym rejonie. W etapie I w latach 2016-2017 za kwotę 1,2 mln zł pochodzącą częściowo ze środków WRPO (poza ZIT) zrealizowano trasę rowerową o długości 1,7 km od Radojewa do Łysego Młyna. Gmina zbudowała ten odcinek trasy jako element dużego projektu, którego liderem było MPK w Poznaniu. Projekt o wartości całkowitej niemal 100 mln zł zakładał także m.in. zakup 20 tramwajów, uruchomienie systemu informacji pasażerskiej oraz montaż stojaków rowerowych na trasie PST.

Projekt, którego efekty dziś oddano do użytku mieszkańców, objął głównie budowę trasy rowerowej na odcinku Radojewo-Biedrusko (odcinek od Łysego Młyna do Biedruska) o długości 2,67 km wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym 6 lamp LED hybrydowych, wiata rowerowa w okolicy ośrodka Łysy Młyn oraz zatoka autobusowa. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano także kampanię informacyjno-promocyjną promującą niezmotoryzowany transport indywidualny.

Celem główny projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego, w tym Gminy Suchy Las oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Założenia projektu zakładają zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach w tej częsci Powiatu Poznańskiego poprzez zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. W efekcie część mieszkańców przesiądzie się na rowej i zrezygnuje z podróży samochodem przyczyniając się do zmniejszenia emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu, zmniejszenia antropopresji i spadku poziomu hałasu. Wszystko po to by uzyskać wzrost jakości życia okolicznych mieszkańców.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że w projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność. Przykładowo wzdłuż trasy zrealizowano specjalne przejścia dla osób niepełnosprawnych zbudowane z płytek ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi. Zaplanowano także dodatkową sygnalizację akustyczną ułatwiającą osobom niepełnosprawnym orientację przy przejściach. Innym wartym uwagi rozwiązaniem są dodatkowe elementy odblaskowe wmontowane w krawędzie ścieżki zwiększające bezpieczeństwo osób słabowidzących.

Efekty realizacji projektu:

  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 2,67 km
  • Liczba wybudowanych obiektów B&R - 1 szt.
  • Liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach B&R - 18 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych - 6 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych - 1 szt.
  • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 9,82 ton CO2/rok
Zobacz także: