Zeszyt 9 - Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej

W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji me¬tropolitalnej, Polega ona często na dobrowolnej współ¬pracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i in¬nymi jednostkami terytorialnymi. Obszary metropoli¬talne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele roz¬wojowe.
W publikacji zaprezentowano doświadczenia wybra¬nych obszarów metropolitalnych w Europie (m.in. Bar¬celony, Helsinek, Manchesteru i Stuttgartu), których podjęto działania integracyjne. Porównanie, dokonane na podstawie dokumentów źródłowych, pozwala do¬strzec wspólne elementy rozwiązań stosowanych na ob¬szarach miejskich różnych systemach politycznych i administracyjnych. Na tej podstawie zespół autorski wyciąga wnioski i formułuje rekomendacje dla polskich aglomeracji. Publikację uzupełnia analiza pozycji konku¬rencyjnej badanych obszarów oraz charakterystyka naj¬nowszych trendów w zakresie planowania i zarządzania strategicznego w obszarach metropolitalnych.

Autorzy:
Monika Matusiak (red)
Krzysztof Stachowiak
Łukasz Mikuła
Michał Wójcicki
Marek Bańczyk

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej