Zeszyt 17 - Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji poznańskiej

Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglome¬racji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z pod¬stawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców. Zaspokojenie potrzeb społecznych w za¬kresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z jednej strony determinuje poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i ro¬dzinnego mieszkańców, z drugiej strony wpływa znacząco na procesy społeczne i gospodarcze w aglomeracji.
Waga problemów zdrowotnych jest duża, szczególnie w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa i rozwoju chorób cywilizacyjnych, zjawisk o najsilniejszym natężeniu na obszarach wielkomiejskich. Aglomeracja poznańska re¬prezentuje jednocześnie jeden z najniższych w kraju pozio¬mów zagrożenia problemami społecznymi. Jednak dzia¬łania instytucji pomocy społecznej powinny sprowadzać się nie tylko do interwencji w sytuacjach kryzysowych jed¬nostki i rodziny, ale szerzej tworzyć warunki do zaspokaja¬nia indywidualnych potrzeb i realizacji aspiracji życiowych. W pracy starano się zaprezentować silne i słabe strony ba¬danych usług, mając na uwadze potrzebę stałej poprawy dostępności i standardu placówek służby zdrowia i pomocy społecznej w aglomeracji poznańskiej.

Autor: Urszula Kaczmarek

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej