Zeszyt 16 - Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej

W strefach żywicielskich, wokół dużych miast przez dziesiątki lat wykształcał się specyficzny typ rolnic¬twa, ich mieszkańcom produkty o wy¬sokich walorach odżywczych. Poza funkcją żywi¬cielską na obszarach aglomeracji miejskich rozwinęły się gospodarstwa zaspakajające potrzeby o innym charakterze: produkcja kwiatów, szkółkarstwo drzew i krzewów, wreszcie gospodarstwa nastawione na rekreację i agroturystykę. Poza funkcją żywicielską, tereny rolnicze kształtują krajobraz wiejski i uczest¬niczą w zachowaniu równowagi środowiska geogra¬ficznego.
W strefie podmiejskiej Poznania od kilkunastu lat trwa proces marginalizacji gospodarki rpolnej. Celem opracowania jest przedstawienie procesu zaniku funkcji rolniczej w aglomeracji oraz określenie tych obszarów rolniczych, które z różnych względów po¬winny zachować swój dotychczasowy charakter. Są one ważnym elementem rozwoju zrównoważonego każdej aglomeracji miejskiej.    

Autorzy:
Benicjusz Głębocki
Ewa Kacprzak
Barbara Maćkiewicz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej