Zeszyt 15 - Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i polityków lokalnych

Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że postę¬py integracji zarządzania terytorialnego w aglomera¬cjach miejskich zależą przede wszystkim od dwóch istotnych czynników: woli politycznej oraz poparcia społecznego. Właściwa diagnoza problemów oraz per¬spektyw współpracy aglomeracyjnej wymaga więc zba¬dania postaw społecznych oraz nastawienia liderów politycznych do idei i zakresu współpracy międzyg¬minnej.
W pracy przedstawione zostały wyniki badań ankie¬towych, w których wzięło udział 1147 mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Objęły one ocenę aktualnych procesów społeczno-gospodarczych w aglomeracji, poziomu rozwoju infrastruktury i usług publicznych oraz kluczowych dziedzin współpracy samorządowej. W ramach badań przeprowadzono również 24 bezpo¬średnie rozmowy z politykami lokalnymi reprezen¬tującymi różne szczeble polityczne. Forma pytań otwartych dotyczących rozwoju aglomeracji umożli¬wiła określenie klimatu politycznego wokół idei inte¬gracji zarządzania w aglomeracji poznańskiej.

Autor: Łukasz Mikuła

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej