Zeszyt 13 - Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach: 1999 - 2009

Silne zmiany w rozmieszczeniu ludności, intensywne migracje, procesy starzenia się społeczeństwa, to cechy charakterystyczne dla obszarów silnie zurbani¬zowanych. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian demograficznych na terenach wielkomiejskich mają daleko idące konsekwencje dla rozwoju społecz¬no-gospodarczego, szczególnie dla rozwoju infra¬struktury technicznej i społecznej, kształtowania się rynku pracy, usług edukacyjnych i zdrowotnych.
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dy¬namiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w wo¬jewództwie wielkopolskim oraz w innych aglomera¬cjach w Polsce. Dokonano także porównania sytuacji ludnościowej wewnątrz aglomeracji w zróżnicowaniu na miasta i obszary wiejskie. Zmiany zaludnienia pro¬wadzą z jednej strony do upodobnienia się procesów demograficznych w skali całej aglomeracji, a z drugiej strony do występowania coraz większych dyspropor¬cji pomiędzy miastem centralnym a jego strefą pod¬miejską.

Autor:
Beata Łodyga

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej