Zeszyt 12 - Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej

Dynamiczny rozwój powiązań funkcjonalno-przestrzennych między miastem a jego otoczeniem stwarza
przesłanki nie tylko do intensywnej kooperacji między jednostkami terytorialnymi, ale także do rozbudowy prawno-organizacyjnych, zinstytucjonalizowanych form współzarządzania. Integracja metropolitalna staje się coraz istotniejszym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu spójności zarządzania terytorialnego na obszarze aglomeracji poznańskiej i wskazanie kierunków dalszej integracji samorządów zarówno w zakresie inicjatyw oddolnych, jak i w kontekście rozwiązań odgórnych (projekt "ustawy metropolitalnej"). Przedmiotem analizy jest zasadniczy podział terytorialny oraz istniejące formy współdziałania terytorialnego miast i gmin. Spójność terytorialno- administracyjna docelowo rozumiana jest jako zgodność w zakresie polityk społeczno-gospodarczych i przestrzennych prowadzonych w całej aglomeracji. Autorzy pracy akcentują pola integracji zarządzania oraz bariery, które należałoby przezwyciężyć w najbliższych latach.

Autorzy:
Tomasz Kaczmarek
Łukasz Mikuła

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej