Zeszyt 11 - Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metro¬polii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury go¬spodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+ R. Analiza obejmuje także zróżnicowa¬nie dochodów własnych miast i gmin, ze szczegól¬nym uwzględnieniem dochodów podatkowych, oraz wykorzystywanie środków unijnych na rzecz wspierania innowacyjności. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej został porównany do in¬nych aglomeracji w Polsce. Celem pracy jest wska¬zanie silnych i słabych stron gospodarki aglomera¬cji poznańskiej, jednego z najlepiej rozwiniętych ekonomicznie regionów Polski.

Autorzy
Wanda M. Gaczek
Józef Komorowski
Robert Romanowski
Marek Urbaniak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej