Zeszyt 10 - Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej

Poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania infra¬struktury technicznej stanowi jeden z najważniej¬szych elementów, który warunkuje poziom życia mieszkańców oraz konkurencyjność miast i aglome¬racji miejskich. Sprawnie działająca, nowoczesna go¬spodarka komunalna decyduje o rozwoju mieszkal¬nictwa, przemysłu, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki i usług, jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego.
W publikacji zaprezentowano diagnozę najwa¬żniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki ko¬munalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wska¬zano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunal¬nej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomoc¬na przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjo¬nowania przedsiębiorstw komunalnych w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.

Autorzy:
Edward Szczechowiak
Tomasz Mróz
Henryk Bylka
Piotr Krajewski
Wojciech Grządzielski
Grzegorz Matuszczak

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej