Poznańska Kolej Metropolitalna

Projekt "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"  obejmuje cztery działania. Pierwsze z nich pn.  "Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego" jest już wykonane. Drugie z działań to opracowanie "Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej". Koncepcja jest w trakcie odbioru. Trzeciego z działań dotyczy ogłoszenie o postępowaniu pn. "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".
Działania planistyczne skierowane są na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków.
Projekty planów miejscowych będą inspiracją do rewitalizacji terenów wokół istniejących stacji i przystanków kolejowych. Niezależnie bowiem od stanu własności tych terenów będą one mogły być wykorzystane tylko w sposób zgodny z uchwalonym przez rady gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których determinantą będzie funkcja punktu przesiadkowego oraz funkcja usług komplementarnych do komunikacji. Gminy zobowiążą się do wszczęcia procedury uchwalenia planów miejscowych w oparciu o projekty planów powstałe w niniejszym Projekcie.
Gminy w uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg będą mogły, na podstawie planów miejscowych uwzględniających parkingi i inne elementy infrastruktury funkcjonalnych punktów przesiadkowych, sukcesywnie modernizować układy drogowe wokół stacji i przystanków kolejowych. Ponadto gminy, po uchwaleniu mpzp dla terenów przydworcowych uzyskają wpływ na rozwój tych obszarów. Działania te będą finansowane ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zobacz także:

Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

W czwartek, 2 lipca 2015 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się trzecie posiedzenie Rady Projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Uczestniczący w posiedzeniu partnerzy projektu jednogłośnie uchwałą przyjęli "Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Poza tym uczestnicy posiedzenia m.in. wysłuchali informacji na temat realizacji projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Załączniki


Grupa robocza oceni "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

Komitet Sterujący  pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka obradował 26 maja 2015 r. i pozytywnie zaopiniował poddane pod dyskusję dokumenty: "Raport z postępu prac w ramach projektu", projekt korekty harmonogramu, "Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na kolejne działanie dotyczące opracowania projektów zmian mpzp. Po dyskusji komitet powołał zespół roboczy oceniający  "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".  W Departamencie Transportu UMWW odbyło się 22 czerwca 2015 r. spotkanie, w którym udział wzięli współautor opracowania dr Jeremi Rychlewski oraz wicestarosta Tomasz Łubiński, dyrektor Departamentu Transportu UMWW Jerzy Kriger, dyrektor biura SMP Maciej Musiał, doradca starosty Zbigniew Rusak, naczelnik Wydziału w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA Szymon Olszak, przedstawiciele Departamentu Transportu UMWW Adam Pawlik i Jarosław Polaszewski oraz koordynator projektu Piotr Plewka.  Wymieniono szereg uwag, które znajdą się w uzupełnieniu "Analiz...", omawiano zagadnienia przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz bezpieczeństwa i ograniczeń dla ruchu drogowego na skrzyżowaniach ze zwiększonym ruchem kolejowym. Zebrani uznali za prawidłowy dokument określający Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Nie kwestionowano żadnego z założeń, zwłaszcza pełnienia roli organizatora przewozów przez Województwo Wielkopolskie. Sprawy rozliczeń między przewoźnikami przedstawił Zbigniew Rusak, a problemy taboru - Jerzy Kriger. Jeremi Rychlewski uzasadniał, które z linii PKM powinno się uruchamiać jako pierwsze.

Załączniki


Opracowanie "Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej".
Zamówienie dotyczy działania nr 4 projektu pn.: "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" w ramach programu "Rozwój miast  poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego ", finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.       
W ramach przedmiotu zamówienia :

 1. Wykonawca opracuje jednolite wymagania dotyczące węzłów przesiadkowych wraz z  parkingami P&R w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu zwiększenia dostępności do usług  publicznego transportu zbiorowego, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych (klasyfikacja i wymagania dla funkcjonalnych węzłów przesiadkowych, wymagania dla poszczególnych węzłów przesiadkowych - w formie założeń do projektu, zarządzanie węzłami przesiadkowymi.
 2. Wykonawca opracuje koncepcję świadczenia w pobliżu węzłów przesiadkowych usług publicznych oraz usług komercyjnych komplementarnych do transportu publicznego.
 3. Wykonawca będzie aktywnie uczestniczyć w maksymalnie 10 warsztatach z udziałem lokalnych społeczności, których celem będzie m. in. prezentacja opracowanej koncepcji węzłów przesiadkowych, publiczna dyskusja nad nią oraz uwzględnienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Termin wykonania opracowania to maksymalnie 90 dni.

Załączniki


Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego

W ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej partner Województwo Wielkopolskie zlecił wykonanie i odebrał opracowanie  "Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego".

Wykonawcą opracowania jest konsorcjum firm WYG Consulting Sp. z o.o. - Lider i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Cena opracowania wyniosła 157.489,20 zł, a długotrwały odbiór był konsekwencją szeregu uwag wnoszonych przez ekspertów kolejowych powołanych przez Zamawiającego - Departament Transportu UMWW i Stowarzyszenie  Metropolia Poznań.
Poniżej prezentujemy opracowaną  w etapach koncepcję:

 • Etap I :   "Analiza istniejącej infrastruktury kolejowej pod kątem możliwości uruchomienia regularnych połączeń metropolitalnych (Poznańska Kolej Metropolitalna), ze wskazaniem zakresu niezbędnych inwestycji".
 • Etap II:   "Analiza zapotrzebowania PKM na tabor kolejowy uwzględniający specyfikę ruchu metropolitalnego".
 • Etap III:  "Analiza wpływu realizacji projektu PKM na ograniczenie emisji  CO2
 • Etap IV:  "Analiza wpływu funkcjonowania PKM na metropolitalny rynek pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".
 • Etap V:  "Plan operacyjny wdrożenia "Koncepcji zintegrowanego  transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe Poznańskiego Węzła Kolejowego".
 • Etap VI:  "Wariantowy rozkład jazdy".
 • Etap: "Rozkłady jazdy PKM, praca przewozowa, obiegi".
 • Etap: "Analiza ekonomiczna".
 • "Streszczenie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego"

Załączniki


Aneks do umowy (21.11.2014 r.)

Jednym z punktów obrad Rady Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w dniu 21 listopada 2014 r. było podpisanie aneksu do Umowy Partnerstwa z 26 listopada 2013 r.
Do partnerstwa przystąpiły Polskie Koleje Państwowe SA, Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz gminy Kleszczewo, Tarnowo Podgórne, Rogoźno, Wągrowiec i Miasto Wągrowiec. Wśród 39 partnerów w projekcie znajduje się obecnie 29 partnerów  samorządowych, wśród nich Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański, 4 miasta (wraz z Poznaniem) i 23 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Załączniki


Fundusze norweskie

Na wniosek Ambasady Norwegii umieszczamy link do filmiku informacyjno-promocyjnego o Funduszach norweskich
Do celów promocji Funduszy norweskich został wybrany format animacji, który w przystępny  sposób wyjaśnia cel i efekty tych dotacji.
Ponadto, na kanale YouTube zostały opublikowane  inne materiały video dot. realizacji projektów z Funduszy norweskich.

Zachęcamy do zapoznania się nimi.


Wynik postepowania przetargowego

Województwo Wielkopolskie jest partnerem w projekcie Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. "Opracowanie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego", to działanie projektu, dla którego Departament Transportu UMWW prowadzi postępowanie przetargowe. Komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum: WYG Consulting Sp. z o.o. - Lider i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Cena brutto, która była jedynym kryterium, wyniosła 162.360 zł.

Pełna informacja dostępna jest na stronie BIP UMWW


Konferencja otwierająca projekt "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"

W środę, 23 kwietnia 2014 r., o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18, odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", który realizowany jest w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Współorganizatorami konferencji są Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu.

Temat projektu wynika ze "Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020" i szeregu dokumentów strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.
Ideą Master Planu jest określenie koniecznych do spełnienia warunków dla funkcjonowania połączeń z gminami, będących partnerami projektu ze stacją Poznań Główny z częstotliwością w godzinach szczytu co 30 minut.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej