Działania Rady

Publikacja pn. Aglomeracja Poznańska

Urząd Miasta Poznania przygotował publikację pn. Aglomeracja Poznańska, zawierającą zestawienie ofert inwestycyjnych całego obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Publikacja została wydana w języku polskim i angielskim. Publikacja Aglomeracja Poznańska jest pierwszą kompleksową prezentacją oferty inwestycyjnej Poznania i pobliskich gmin. Znaleźć w niej można spójne opracowanie dotyczące całej aglomeracji, zawierające szereg danych poszukiwanych przez potencjalnych inwestorów, uwypuklające jej walory gospodarcze.

Publikacja ukazała się dzięki staraniom Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędów Miast i Gmin Aglomeracji Poznańskiej.
Skierowana jest do osób zainteresowanych inwestowaniem w Poznaniu, powiecie poznańskim oraz innych wielkopolskich gminach, które przyłączyły się do tego projektu. Poza ofertami zawarto w niej podstawowe informacje na temat położenia i dostępności komunikacyjnej, zasobów lokalnego rynku pracy, tzn. demografii, poziomu wykształcenia i znajomość języków obcych, edukacji, osób pracujących i poszukujących pracy, wynagrodzeń i kosztów pracy. Przedstawiono też potencjał gospodarczy i naukowy, w tym największe firmy aglomeracji, kapitał zagraniczny, aktywność gospodarczą, handel, działalność produkcyjną i budownictwo. Omówiono otoczenie biznesu, innowacyjną gospodarkę, działalność naukowo-badawczą, turystykę biznesową i usługi IT. Publikacja zawiera też informacje o warunkach mieszkaniowych, usługach społecznych, przedszkolach i szkołach z obcym językiem wykładowym, komunikacji publicznej wewnątrz aglomeracji i atrakcjach turystycznych.
Jak piszą autorzy opracowania, Aglomeracja Poznańska charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym, prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców.
Na jej obszarze przecinają się ważne europejskie, kolejowe i drogowe, szlaki komunikacyjne, w tym blisko 50 km odcinek autostrady A2 oraz prawie 200 km dróg o znaczeniu krajowym, łączące granicę zachodnią w Świecku z Warszawą i dalej z Terespolem na granicy wschodniej oraz porty morskie w Gdańsku i Szczecinie z przejściami granicznymi na granicy czeskiej. Poziom dostępności komunikacyjnej podnosi międzynarodowe lotnisko Poznań-Ławica, które zapewnia regularne połączenia z miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami, jak: Londyn, Paryż, Rzym, Frankfurt nad Menem. To korzystne położenie zostało wykorzystane przez znaczące międzynarodowe firmy logistyczne, które ulokowały się w pobliżu najważniejszych szlaków transportowych, tworząc tam swoje centra logistyczno-magazynowe.


Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami.

Został złożony już do wojewody wniosek o rejestrację Związku. Prace nad jego powstaniem koordynowane są przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, pana Mirosława Kruszyńskiego. Zainteresowane gminy (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las, Swarzędz, Miasto Poznań), podjęły uchwały w sprawie utworzenia związku oraz w sprawie przyjęcia statutu związku.

Związek ma za zadanie przejąć od gmin kompetencje związane z realizacją zadań z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami, co powinno się przyczynić do znacznego usprawnienia funkcjonowania tego sektora, czyniąc jednocześnie nasz region bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu. W skład Związku będą wchodzić: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las, Swarzędz, Miasto Poznań.


Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej.
Główną ideą Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej jest długoterminowa aktywizacja inwestycyjna aglomeracji poznańskiej mająca przyczynić się do wzrostu jej znaczenia na mapie atrakcyjności gospodarczej Europy.
Forum jest szczególnym przedsięwzięciem stawiającym sobie za cel stworzenie platformy do debaty środowisk samorządowych i lokalnych przedsiębiorców nad kierunkami rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej oraz koordynację działań i inicjatyw związanych z procesem inwestycyjnym i rozwojem aglomeracji.
Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń kreujących nowe inwestycje w kraju. Jest to prezentacja w jednym miejscu ponad 100 ofert inwestycyjnych gmin, miast oraz właścicieli prywatnych. Forum jest unikalną możliwością uzyskania pełnej informacji o istniejącym zapleczu gospodarczym, niezbędnym na etapie realizacji inwestycji i jej dalszego funkcjonowania. Podczas trwania Forum Gospodarczego odbywają się dyskusje na tematy gospodarcze związane z możliwościami inwestowania na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
Grupą docelową dla organizatorów są inwestorzy krajowi i zagraniczni, przedstawiciele samorządów gmin aglomeracji, firmy i instytucje mające wpływ na decyzje inwestorów.
Jest to przedsięwzięcie cykliczne. I Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej odbyło się w dniach 8 - 9 kwietnia 2008 roku. Wtedy jego formuła obejmowała panele dyskusyjne poświęcone kierunkom rozwoju aglomeracji. Podczas 2 - dniowych dyskusji próbowano odpowiedzieć na pytania, co w najbliższych latach czeka gospodarkę aglomeracji poznańskiej, jaki tkwi w regionie potencjał oraz jakie korzyści stwarza organizacja Euro 2012. W przypadku Poznania eksperci byli zgodni, że miasto potrzebuje spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz promocji marketingowej. Wskazywano na potrzebę rozwoju najnowszych technologii i badań oraz zastanawiano się, w jaki innowacyjny sposób odpowiedzieć na współczesne wyzwania, które dotykają na co dzień mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Merytorycznego wsparcia udzieliły znane firmy konsultingowe, natomiast moderatorami byli doświadczeni dziennikarze telewizyjni.
II Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej odbędzie się 2 - 3 kwietnia 2009 roku. Głównym celem drugiej edycji jest przedstawienie kompleksowej prezentacji ofert inwestycyjnych regionu potencjalnym inwestorom oraz dyskusja na temat korzyści wynikających z ulokowania inwestycji w aglomeracji w perspektywie Euro 2012 i realizacji strategii rozwoju regionu.
Formuła II Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej przewiduje zorganizowanie debat z wymianą poglądów i prezentacją możliwości związanych z inwestowaniem na obszarze aglomeracji poznańskiej. W panelach dyskusyjnych wystąpią eksperci, przedstawiciele przedsiębiorców, samorządów i goście z zagranicy. Swój udział w otwarciu Forum zapowiedział Wicepremier Waldemar Pawlak.


Warsztaty planistyczne dla członków Rady Aglomeracji.

26 czerwca 2008 roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyły się Warsztaty Planistyczne Rady Aglomeracji. Przedmiotem warsztatów była dyskusja na temat konfliktów planistycznych (infrastrukturalnych, przyrodniczych, krajobrazowych, związanych z ochroną środowiska, społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, prawnych i in.), jakie występują na stykach między poszczególnymi gminami. Inwentaryzacja tych konfliktów dokonana została na podstawie ankiet wypełnianych przez władze gmin. Ankiety przygotował i ich wyniki opracował zespół z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Zainicjowano także prace nad katalogiem zagadnień wymagających wspólnych działań. Najważniejszym problemem wydawał się transport publiczny. Niezależnie, bowiem od rodzaju budowli, niezbędny jest zawsze system komunikacji. Efektem warsztatów planistycznych było wypracowanie hierarchii problemów na podstawie prezentacji przygotowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Po zakończeniu warsztatów, do gmin przesłano prezentację oraz protokół.


Współpraca w związku z Konferencją Klimatyczną.

W ramach współpracy Prezydent Miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny, zwrócił się do wójtów i burmistrzów aglomeracji poznańskiej z informacją nt. mającej się odbyć w Poznaniu Konferencji Klimatycznej i wydarzeń w ramach ogłoszonego w naszym mieście w 2008 roku "Roku Klimatu i Środowiska". W piśmie do władz gmin Prezydent zawarł propozycję aktywnego włączenia się w realizację proekologicznych przedsięwzięć.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Tomasz Kayser, spotkał się z Burmistrzami i Wójtami aglomeracji poznańskiej w celu przekazania informacji o stanie przygotowania miasta do organizacji 14. Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych dot. Zmian Klimatu oraz o działaniach, jakie podejmują miejskie służby w ramach obchodów Roku Klimatu i Środowiska. Prezydent zaprosił przedstawicieli władz gmin do współpracy.

Zobacz także:

Utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego

24 czerwca 2008 r. podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz w sprawie upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. ZTM ma ułatwić stworzenie transportu, który w przyszłości mógłby objąć całą poznańską aglomerację.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej